auto-kostka.pl — Samochody sprowadzane z Niemiec

Nasze przewagi

Minimum formalności

Szybko i sprawnie sprzedaj swój samochód!

Profesjonalna obsługa

Fachowe doradztwo, promowanie oferty, opieka dedykowanego sprzedawcy!

Twoje auto w dobrych rękach

Zyskaj na czasie i zdecyduj za ile chcesz sprzedać samochód!

Co zyskujesz?

 • moż­li­wość szyb­kiej sprze­da­ży
 • obs­łu­ga for­mal­noś­ci
 • pro­fes­jo­nal­ne do­radz­two w za­kre­sie sprze­da­ży sa­mo­cho­du
 • dar­mo­we czysz­cze­nie oraz przy­go­to­wa­nie sa­mo­cho­du do sprze­da­ży (przy mi­ni­mal­nym cza­sie eks­po­zyc­ji 1 mie­siąc)
 • eks­po­zyc­ja na pla­cu w Ką­tach O­pols­kich
 • pro­fes­jo­nal­na ses­ja fo­to­gra­ficz­na
 • o­pie­ka de­dy­ko­wa­ne­go sprze­daw­cy
 • o­gło­sze­nie na otomoto, allegro, olx, na nasz­ej stro­nie www, w naj­więk­szych por­ta­lach o­gło­sze­nio­wych i ga­ze­tach w Pols­ce
 • dos­tęp do usług: kre­dyt, lea­sing, gwa­ranc­ja
 • wyż­sza ce­na od­sprze­da­ży niż w wy­pad­ku us­ług sku­pu — Ty de­cy­du­jesz, za ja­ką ce­nę chcesz sprze­dać sa­mo­chód
 • brak pro­wiz­ji od sprze­da­ży — kli­ent po­da­je swo­ją ce­nę, a my dok­ła­da­my marżę

Wypełnij formularz

Uzyskaj darmową wycenę!