auto-kostka.pl — Samochody sprowadzane z Niemiec

Roz­sze­rzo­na gwa­ranc­ja De­fend Car Pro­tect

Pro­gram Gwa­ranc­ja De­fend Car Pro­tect u­chro­ni Cię od nie­spo­dzie­wa­nych kosz­tów na­praw na wsku­tek wy­stą­pie­nia awarii e­le­men­tów i zespołów w pojeź­dzie po za­koń­cze­niu gwa­rancji pro­du­cen­ta.

Ubez­pie­czy­ciel po­kry­wa kosz­ty usu­nię­cia awarii (ro­bo­ciz­na i ma­teria­ły), ja­kie mo­gą wy­stą­pić na te­re­nie Pols­ki jak i całej UE. O­chro­na dos­tęp­na jest w trzech wa­rian­tach różniących się za­kre­sem ob­ję­tych e­le­men­tów.

Wybierz wariant dopasowany do Twoich potrzeb

Plus

Pojazdy używane nie starsze niż 15 lat i z przebiegiem nie większym niż 250,000 km

 • Silnik wszystkie smarowalne wew. el. silnika
 • Skrzynia biegów manualna, automatyczna, CTX
 • Dyferencjał mechanizm różnicowy
 • Sprzęgło
 • Pompa wodna
 • Układ hamulcowy
 • Układ paliwowy
 • Napęd
 • Turbo-sprężarka
 • Alternator
 • Klimatyzacja
 • Czujnik ABS
 • Układ wtrysku paliwa
 • Przepustnica
 • Chłodnica, chłodnica oleju
 • Układ sterownia silnikiem (komputer)

Comfort

Pojazdy używane nie starsze niż 10 lat i z przebiegiem nie większym niż 200,000 km

 • Silnik wszystkie smarowalne wew. el. silnika
 • Skrzynia biegów manualna, automatyczna, CTX
 • Dyferencjał mechanizm różnicowy
 • Sprzęgło
 • Pompa wodna
 • Układ hamulcowy
 • Układ paliwowy
 • Napęd
 • Turbo-sprężarka
 • Alternator
 • Klimatyzacja
 • Czujnik ABS
 • Układ wtrysku paliwa
 • Przepustnica
 • Chłodnica, chłodnica oleju
 • Układ sterownia silnikiem (komputer)

Advantage

Pojazdy używane nie starsze niż 5 lat i z przebiegiem nie większym niż 160,000 km

 • Silnik wszystkie smarowalne wew. el. silnika
 • Skrzynia biegów manualna, automatyczna, CTX
 • Dyferencjał mechanizm różnicowy
 • Sprzęgło
 • Pompa wodna
 • Układ hamulcowy
 • Układ paliwowy
 • Napęd
 • Turbo-sprężarka
 • Alternator
 • Klimatyzacja
 • Czujnik ABS
 • Układ wtrysku paliwa
 • Przepustnica
 • Chłodnica, chłodnica oleju
 • Układ sterownia silnikiem (komputer)
 • Silnik wszystkie smarowalne wew. el. silnika
 • Skrzynia biegów manualna, automatyczna, CTX
 • Dyferencjał mechanizm różnicowy
 • Sprzęgło
 • Pompa wodna
 • Układ hamulcowy
 • Układ paliwowy
 • Napęd
 • Turbo-sprężarka
 • Alternator
 • Klimatyzacja
 • Czujnik ABS
 • Układ wtrysku paliwa
 • Przepustnica
 • Chłodnica, chłodnica oleju
 • Układ sterownia silnikiem (komputer)
 • Silnik wszystkie smarowalne wew. el. silnika
 • Skrzynia biegów manualna, automatyczna, CTX
 • Dyferencjał mechanizm różnicowy
 • Sprzęgło
 • Pompa wodna
 • Układ hamulcowy
 • Układ paliwowy
 • Napęd
 • Turbo-sprężarka
 • Alternator
 • Klimatyzacja
 • Czujnik ABS
 • Układ wtrysku paliwa
 • Przepustnica
 • Chłodnica, chłodnica oleju
 • Układ sterownia silnikiem (komputer)
 • Silnik wszystkie smarowalne wew. el. silnika
 • Skrzynia biegów manualna, automatyczna, CTX
 • Dyferencjał mechanizm różnicowy
 • Sprzęgło
 • Pompa wodna
 • Układ hamulcowy
 • Układ paliwowy
 • Napęd
 • Turbo-sprężarka
 • Alternator
 • Klimatyzacja
 • Czujnik ABS
 • Układ wtrysku paliwa
 • Przepustnica
 • Chłodnica, chłodnica oleju
 • Układ sterownia silnikiem (komputer)

Co zyskujesz?

 • Kompleksowa usługa
 • Koszty naprawy pokrywane przez ubezpieczyciela
 • Fachowe i profesjonalne naprawy w ASO lub we wskazanym przez siebie warsztacie napraw
 • Naprawa pojazdu z wykorzystaniem oryginalnych części i technologii producenta
 • Ochrona przed dodatkowymi kosztami i zbędnym stresem związanym z awarią pojazdu
 • Bezpłatne usunięcie awarii (części i robocizna) zgodnie z warunkami programu!
 • Sam decydujesz na jaki okres chcesz zapewnić sobie komfort i bezpieczeństwo finansowe w przypadku awarii samochodu (6 miesięcy, rok, a może 2 lata?)

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód:

 • spowodowanych umyślnie lub na skutek rażącego zaniedbania ubezpieczonego lub użytkownika
 • istniejących przed objęciem pojazdu ochroną ubezpieczeniową
 • powstałych na skutek działania mechanicznych sił zewnętrznych, w razie zderzenia z innymi pojazdami, przedmiotami lub przeszkodami, od uderzeń kamieni, żwiru, piasku, prób kradzieży, podpalenia lub uszkodzenia w transporcie
 • powstałych w związku z dokonaniem przez Ubezpieczonego lub Użytkownika zmian w oryginalnej konstrukcji pojazdu albo wbudowanie części i dodatków, które nie są dopuszczane przez producenta
 • powstałych podczas udziału pojazdu w rajdach samochodowych, wyścigach, konkursach
 • powstałych w instalacji gazowej zamontowanej w pojeździe oraz powstałych wskutek jej zamontowania.

Defend Car Protect

Dzię­ki pro­gra­mo­wi znacz­nie ob­ni­żysz kosz­ty użyt­ko­wa­nia sa­mo­cho­du uży­wa­nego, a po­tencjal­ny koszt wy­mia­ny naj­waż­niej­szych e­le­men­tów może być bar­dzo dro­gi.

Peł­na lis­ta mo­du­łów ob­ję­tych ubez­pie­cze­niem znaj­du­je się w OWU. Ochro­na roz­po­czy­na się z dniem przy­stą­pie­nia do pro­gra­mu, tj. w dniu za­ku­pu po­jaz­du. Cer­ty­fi­kat ubez­pie­cze­nio­wy wys­ta­wia wy­łącz­nie sprze­daw­ca sa­mo­cho­du.