Bądź smart!

W salonie auto-kostka.pl zdobycie wymarzonego samochodu jest łatwe i nie wymaga gotówki!

Skorzystaj z korzystnych form finansowania — leasingu, kredytu lub pożyczki.

Dzięki szerokiej ofercie współpracujących z nami banków i firm leasingowych, nasz doradca wybierze najkorzystniejszą ofertę z dostępnych na rynku.

Dla­cze­go war­to wyb­rać na­sze fi­nan­so­wa­nie?

  • Sta­ła sto­pa o­pro­cen­to­wa­nia przez ca­ły o­kres kre­dy­to­wa­nia
  • Bez wkła­du włas­ne­go
  • Kre­dyt dos­tęp­ny od rę­ki
  • De­cyz­ja kre­dy­to­wa­nia w 30 min.
  • Mi­ni­mum for­mal­noś­ci
  • Wy­so­kość ra­ty dos­to­so­wa­na do Two­ich po­trzeb
  • Dłu­gi o­kres kre­dy­to­wa­nia
  • Moż­li­wość do­jaz­du do­rad­cy do do­mu
  • E­las­tycz­ny czas spła­ty
  • Ko­rzyst­ne for­my fi­nan­so­wa­nia dla o­sób pry­wat­nych i firm

Wypełnij formularz

Dopasujemy kredyt do Twoich oczekiwań!