auto-kostka.pl — Samochody sprowadzane z Niemiec

Bądź smart!

W sa­lo­nie auto-kostka.pl zdo­by­cie wy­ma­rzo­ne­go sa­mo­cho­du jest ła­twe i nie wy­ma­ga go­tów­ki!

Skorzystaj z korzystnych form finansowania — leasingu, kredytu lub pożyczki.

Dzię­ki sze­ro­kiej ofer­cie współ­pra­cu­ją­cych z nami ban­ków i firm leasin­go­wych, nasz do­rad­ca wy­bie­rze naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę z dos­tęp­nych na ryn­ku.

Dla­cze­go war­to wyb­rać na­sze fi­nan­so­wa­nie?

  • Sta­ła sto­pa o­pro­cen­to­wa­nia przez ca­ły o­kres kre­dy­to­wa­nia
  • Bez wkła­du włas­ne­go
  • Kre­dyt dos­tęp­ny od rę­ki
  • De­cyz­ja kre­dy­to­wa­nia w 30 min.
  • Mi­ni­mum for­mal­noś­ci
  • Wy­so­kość ra­ty dos­to­so­wa­na do Two­ich po­trzeb
  • Dłu­gi o­kres kre­dy­to­wa­nia
  • Moż­li­wość do­jaz­du do­rad­cy do do­mu
  • E­las­tycz­ny czas spła­ty
  • Ko­rzyst­ne for­my fi­nan­so­wa­nia dla o­sób pry­wat­nych i firm

Wypełnij formularz

Dopasujemy kredyt do Twoich oczekiwań!